Op zaterdag 23 april 2022 ging de Algemene Vergadering van coöperatie De Landgenoten door. Er waren 31 A-aandeelhouders en 16 B-aandeelhouders aanwezig of via een volmacht vertegenwoordigd. De statuten bepalen dat minstens de helft van de 19 B-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. De Algemene Vergadering kon dus op regelmatige wijze beslissen en de vergadering verliep vlot. Aansluitend op de AV riep Stichting De Landgenoten voor het eerst een Participatieraad bijeen.

Financieel en inhoudelijk verslag van 2021

Het financieel en inhoudelijk verslag van 2021 werd goedgekeurd. In 2021 groeide de coöperatie uitzonderlijk sterk op alle vlakken. We kregen er 225 aandeelhouders bij en het aantal aandelen groeide met 1937 tot een totaal van 6965 aandelen. Dat is fantastisch nieuws, want deze nieuwe aandeelhouders maken mee de zes lopende crowdfundings waar voor Vark, Herdershof, De Wassende Maan, Jarno Claeys, Kleinaart en Het Kruisbos. De crowdfundings van Vark en Herdershof moeten met respectievelijk 13% en 10% nog op kruissnelheid komen. De Wassende Maan zit halfweg en Jarno Claeys en Kleinaart zijn op dreef met 40% en 26%. Voor Het Kruisbos is de eindmeet in zicht: er werd al 84% van het benodigde bedrag opgehaald.

Financieel leverde 2021 een verlies op van 11.922,02 euro. Dat brengt het overgedragen verlies op 17.846,24 euro. De beschikbare reserve is hierdoor opgebruikt. De belangrijkste uitdaging van 2022 zal zijn om winst te maken. Dit om de reserves aan te vullen en de waarde van het aandeel te kunnen blijven garanderen.

Jaarplan en begroting 2022

Ook het jaarplan met de activiteiten voor werkjaar 2022 en de bijbehorende begroting werden goedgekeurd. In 2022 blijft coöperatie De Landgenoten nauw samenwerken met Stichting De Landgenoten en met de oprichters van de coöperatie. Stichting De Landgenoten zal de coöperatie communicatief verder ondersteunen en ook via socio-cultureel volwassenenwerk (bewegingswerk) een bijdrage leveren aan de missie van de coöperatie door burgers te informeren, te sensibiliseren en te activeren. De coöperatie werkt in 2022 ook verder aan het Europees project Ruralization dat inzichten brengt over beloftevolle praktijken voor toegang tot grond.

De AV gaf aan dat ze graag meer inzicht verwerft in de rollen die de stichting opneemt en het financiële plaatje van de stichting. We kijken hoe we daar op de volgende AV meer aandacht voor kunnen hebben, zonder dat de focus van de coöperatie naar de stichting verschuift. De stichting wordt immers niet aangestuurd door de AV.

Samenstelling Raad van Bestuur

Twee leden van de Raad van Bestuur wensen in 2022 hun mandaat neer te leggen. Zowel Tom Troonbeeckx als Leen Laenens verlaten het bestuur van de coöperatie. Er werden nog geen nieuwe bestuurders aan de Algemene Vergadering voorgesteld. Er werd dus een slanker 7-koppig bestuur goedgekeurd. Met het vertrek van Tom verlaat een boer het bestuur, wat de AV doet benadrukken hoe belangrijk boerenexpertise in het bestuur is. Het bestuur kan bevestigen dat er nog steeds 3 bestuursleden in de Raad van Bestuur actief zijn als boer: Dirk Govaerts, Davy Agten, en Patrick Robeyns. Daarnaast zijn er momenteel gesprekken gaande met eventuele nieuwe bestuurders die welgekomen ontbrekende expertise brengen in de Raad van Bestuur.

Aanpassing statuten

De AV keurde de voorgestelde statutenwijziging goed. De statuten van de coöperatie dienden aangepast te worden in functie van de gewijzigde vennootschapswetgeving. Tegelijkertijd keurde de AV twee bijkomende statutenwijzigingen goed die toelaten om uittredende coöperanten sneller uit te betalen en om flexibeler de datum voor de AV te bepalen. Die moet vanaf nu doorgaan in april in plaats van de derde zaterdag van april. De AV stelde de vraag of dit niet nog vroeger kan om zo meer boeren aan te trekken, maar het is niet haalbaar om de boekhouding en de controle van de financiën rond te krijgen voor april.

Wandeling naar velden van Vark en Herdershof

De Algemene Vergadering van coöperatie De Landgenoten ging door in de coöperatieve winkel Veldvolk in Nijlen, vlakbij de velden van kleinschalige veehouderij Vark en biologisch tuinbouwbedrijf Herdershof. Aanwezige aandeelhouders konden na een heerlijke lunch aansluiten op een korte wandeling tot de velden van Vark en Herderhof. Ze zagen met hun eigen ogen welke grond De Landgenoten voor hen aankoopt en hoe ze die gebruiken om gezond voedsel te telen.

Eerste participatieraad van Stichting De Landgenoten

Aansluitend op de AV riep Stichting De Landgenoten voor het eerst een Participatieraad bijeen. De Participatieraad wordt het adviesorgaan van Stichting De Landgenoten en vertegenwoordigt mensen en organisaties die deel uitmaken van onze groeiende beweging. De eerste Participatieraad startte met een gedreven toelichting door bewegingsmedewerker Evert Nicolaï over de visie, verwachtingen en dromen. Daarna stelden kandidaat-leden Participatieraad zich voor en gingen ze aan de slag om samenspraak te oefenen vanuit drie uiteenlopende uitdagingen. Onderzoekend, positief-kritisch en vooral creatief productief, met in de plenaire verslaggeving de aanbevelingen en suggesties voor de toekomst.

De Participatieraad is momenteel in opbouw. We zoeken nog vrijwilligers die willen meedenken over de organisatie van ons bewegingswerk die zich kunnen engageren in de Participatieraad. De Participatieraad zal 4 keer per jaar samenkomen.


Foto's ©TuRostro fotografie