Onze gronden

Wat kost het voor de boer om Landgenotengrond te huren?

Wij hanteren sinds 2020 de tarieven van de loopbaanpacht. Deze wordt berekend als volgt: niet-geïndexeerd K.I. van de grond x coëfficiënt van de landbouwstreek x 1,5. Gemiddeld genomen bedraagt de loopbaanpacht ongeveer 500 euro/ha/jaar.

Voor welke termijn loopt de overeenkomst tussen De Landgenoten en de boer?

Onze gebruiksovereenkomst geeft de boer de zekerheid dat hij of zij tot het einde van zijn of haar carrière op de Landgenotengrond kan werken.

Kan elke boer met De Landgenoten samenwerken?

Wie grond van De Landgenoten wil bewerken, vragen we:

- om gecertificeerd biologisch te werken
- aan te tonen dat hij of zij relevante ervaring en competenties heeft

- dat hij of zij een realistisch bedrijfsplan kan voorleggen

- dat hij of zij beschikt over een lokaal netwerk, of een netwerk kan opbouwen

- dat hij of zij een duurzaam landbouwproject uitbouwt met (deels) lokale afzet en met betrokkenheid t.a.v. de lokale gemeenschap.

Na kennismaking en advies van onze adviesgroep volgt een besluit of we met de boer in zee gaan. Verder vragen we om aandeelhouder te worden in onze coöperatie – met minstens 1 aandeel – en zo onze statuten, visie en missie mee te onderschrijven.

Waarom zou een boer de aankoop van landbouwgrond niet met zijn/haar eigen klantenkring regelen?

De aankoop en terbeschikkingstelling van landbouwgrond is een ingewikkelde materie die zwaar kan wegen op een kleine onderneming. Een overkoepelende organisatie die zich in dit thema specialiseert en begeleiding op maat voorziet, kan een grotere stabiliteit verzekeren, zowel voor de aandeelhouders als voor de boer. Het beheer hangt dan niet af van een paar personen maar wordt gedragen door vele organisaties. Bovendien kunnen ook mensen die niet rechtstreeks bij een boerderij aangesloten zijn, mee investeren. De Landgenoten hebben bovendien de kracht om gronden over generaties heen te bestemmen voor biologische landbouw. Ook wanneer de huidige klantenkring (of het huidige bedrijf) alweer verdwenen is.

Hebben ook bestaande boeren voordeel bij een samenwerking met De Landgenoten?

Ja, zeker. Als bestaande boer kan je dankzij De Landgenoten je bedrijf uitbreiden zonder grote financiële investeringen.

Hoe kan ik het landbouwproject van mijn voorkeur steunen?

Je kan via het formulier jouw aandelen of jouw gift toewijzen aan een specifieke crowdfunding. Zo weet de landbouwer van jouw voorkeur hoeveel mensen geïnvesteerd of gesteund hebben. Aandelen zonder projectvoorkeur hebben statutair dezelfde kenmerken als aandelen met een voorkeur. Ze worden allemaal geïnvesteerd in grondaankopen voor bioboeren. Voor elke gift van 10 euro aan een specifiek landbouwrproject gaan 1 euro naar de werking van De Landgenoten.

Jouw grond

Hoe kan De Landgenoten helpen bij een bedrijfsovername?

Als bestaande boer kan je dankzij De Landgenoten je bedrijf uitbreiden zonder grote financiële investeringen. Maar er is meer: heb je kinderen of is de grond van je bedrijf in onverdeelheid van meerdere familieleden? Dan heb je je vast al vragen gesteld over de overdracht van je bedrijf. De overname van een landbouwbedrijf vergt vaak grote sommen geld, omwille van de grond, infrastructuur en machines die moeten worden overgenomen. Welke overnemer kan en wil dergelijke schulden aangaan? Door samen te werken met De Landgenoten wordt de kost van de gronden gedragen door een grote groep mensen. Zo wordt boeren ook voor toekomstige generaties een haalbare kaart.

Over ons

Wie zetelt er in de Raad van Bestuur?

Hieronder vind je de namen van alle bestuurders van de coöperatie en de stichting De Landgenoten. Op dit moment is de samenstelling van het bestuur van de stichting identiek aan die van de coöperatie. Het overleg van het ene bestuur loopt echter apart van het overleg van het andere. Indien bij een bestuurslid een naam van een organisatie of bedrijf is ingevuld, zetelt de bestuurder in naam van deze organisatie of dit bedrijf. Staat er geen organisatie of bedrijf vermeld, dan zetelt de bestuurder in eigen naam.

Naam

bestuurder in cvso

bestuurder in stichting


BIOFORUM VLAANDEREN, vertegenwoordigd door Lieve Vercauteren

 

ja, penningmeester

ja, penningmeester

HEFBOOM vertegenwoordigd door Piet Callens

ja

ja

STICHTING DE LANDGENOTEN, vertegenwoordigd door Dirk Govaerts

ja

ja, ondervoorzitter

Vera Duaja (raadgevend, te bekrachtigen voorjaar 2023)ja (raadgevend, te bekrachtigen voor jaar 2023)

Katrien Seynaeve

ja (raadgevend, te bekrachtigen voorjaar 2023)

ja (raadgevend, te bekrachtigen voor jaar 2023)

Davy Agten

ja

ja

Jan Borghs

ja

ja

Ludwig Lauwers

ja

ja 

Patrick Robeynsjaja

 

Hoe wordt de werking van de coöperatie betaald?

Onze coöperatie ontvangt inkomsten uit dienstverlening voor grondeigenaren, aandeelhoudersbijdragen en huurgeld van de gronden die we beheren. Verder rekenen we op extra steun via sponsoring, prijzen of giften en projectsubsidies. De coöperatie gaat voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Geenszins wordt aandelenkapitaal gebruikt om onze werking te financieren.

Laat je grond renderen

Onder welke voorwaarden kan ik grond gunnen of verkopen aan De Landgenoten?

De Landgenoten neemt enkel grond in eigendom of beheer die vrij van gebruik is. Het verlijden van een verkoop- of erfpachtakte kan van zodra er een geschikte kandidaat-boer is gevonden. We nemen enkel gronden in beheer via erfpacht voor minimum 27 jaar en maximum 99 jaar. Een grond die aangeboden wordt aan De Landgenoten hoeft nog niet gecertificeerd biologisch te zijn. De Landgenoten zal de omschakeling naar bio laten opstarten door de boer aan wie de grond wordt toegewezen.

Waarom zou ik als grondeigenaar mijn landbouwgrond laten beheren door De Landgenoten?

Een landbouwgrond duurzaam beheren klinkt eenvoudiger dan het is. Er komt heel wat regelgeving bij kijken. Als je zelf geen ervaring of kennis hebt van landbouw, is het erg moeilijk om de ervaring en intenties van een kandidaat-boer in te schatten. De Landgenoten ontlast de eigenaar van het beheer en zorgt als tussenpartij voor de naleving van de overeenkomst(en) en voor geschikte opvolging wanneer de boer stopt. De Landgenoten screent kandidaat-boeren om te kunnen rekenen op een duurzaam en landbouwproject met veel maatschappelijke meerwaarde. Door je grond via De Landgenoten ter beschikking te stellen ben je er bovendien zeker van dat de grond biologisch bewerkt wordt.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan. Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk... schenken of nalaten. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Aandeelhouder worden

Hoeveel kost een aandeel en hoeveel aandelen kan ik kopen?

Een aandeel heeft een nominale waarde van 250 euro. We vragen je om per aandeel een bijdrage van 10 euro extra te storten om de werkingskosten mee te dragen. Aandelen kopen, kost je dus 260 euro per aandeel. (Onder werkingskosten verstaan we kosten als de ontwikkeling van het aandeelhoudersregister, het loon van onze medewerkers, communicatiemateriaal, kantoorkosten...)

Aangezien De Landgenoten een informatienota over haar aandelen verspreidt (en deze ook heeft neergelegd bij het controleorgaan FSMA), geldt er geen limiet op het aantal aandelen dat je kan aankopen per persoon.

Wat is het rendement van mijn aandeel?

We zien in ons financieel plan tijdens de eerste jaren na oprichting geen mogelijkheid om een dividend uit te keren. Financieel rendement voor jou als aandeelhouder wordt mogelijk wanneer de financiële situatie van de coöperatie dit toelaat. Daarover beslist de Algemene Vergadering. Een dividend zal maximaal 6% bedragen: dat geldt voor alle coöperaties die erkend zijn door de Nationale Raad van Coöperaties.  Het belangrijkste rendement van jouw en onze aandelen zit in het realiseren van de doelstellingen van De Landgenoten. In het maatschappelijk rendement dus. We streven naar grond voor bioboeren, naar herstelde bodemvruchtbaarheid en naar een vruchtbare lokale economie.

Is een aandeel van De Landgenoten gelijk aan een abonnement of CSA-oogstaandeel?

Een grondaandeel dat je koopt bij De Landgenoten, mag je niet verwarren met de jaarbijdrage voor een groenteabonnement of het oogstaandeel dat je kan kopen bij een CSA-bedrijf. Een aandeel dat je koopt bij De Landgenoten, maakt jou tot een van de coöperanten van De Landgenoten die samen de grond aankopen waarop een bioboer werkt. Als coöperant ben je een klein stukje medebeheerder van de landbouwgronden die De Landgenoten koopt en ter beschikking stelt van bioboeren. Naast je aandeel bij De Landgenoten kan je ook een abonnement nemen bij een bioboer of een oogstaandeel kopen bij de CSA-boerderij. Het een staat los van het ander.

Kunnen minderjarigen ook aandeelhouder worden?

Er is geen leeftijdsbeperking om aandelen te kunnen kopen. Ook minderjarigen kunnen aandeelhouder worden. Het inschrijvingsdocument wordt in dat geval ingevuld door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Uiteraard geldt voor deze aandelen de wettelijke bescherming van minderjarigen, die beperkingen oplegt betreffende de beschikking over de tegoeden op naam van minderjarigen.

Kan ik aandelen doorgeven of verkopen aan anderen?

Aandelen zijn vrij overdraagbaar aan bestaande en nieuwe aandeelhouders. Je mag je aandeel verkopen tegen de prijs die je met de koper overeenkomt. Breng ons op de hoogte en bezorg ons de gegevens van de nieuwe aandeelhouder via contact@delandgenoten.be.

Hoe kan ik als aandeelhouder uittreden?

Uittreding kan op twee manieren: overdracht en terugname. In geen van beide gevallen zijn er uitstapkosten. Met overdracht bedoelen we dat je steeds je aandelen kan verkopen (= overdragen) aan andere of nieuwe aandeelhouders. Zie 'Kan ik aandelen doorgeven of verkopen aan anderen?'

Met terugname bedoelen we dat je uittreedt en het aandeel verdwijnt uit de coöperatie. Je kan een verzoek tot terugname van alle of een deel van je aandelen uit de coöperatie richten aan De Landgenoten cvba-so. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk eind februari van het jaar dat je wilt uittreden. Dit kan per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. In maart van het boekjaar beslist de Raad van Bestuur of jouw verzoek positief kan beantwoord worden. Ze zal hierbij onder meer rekening houden met de financiële toestand van De Landgenoten cvba-so. In geen geval kan er in de loop van hetzelfde boekjaar meer dan 5% van het geplaatste kapitaal teruggenomen worden. Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening op de Algemene Vergadering van het volgende jaar.

Kan ik mijn aandelen van coöperatie De Landgenoten schenken aan de volgende generatie?

Overdracht van aandelen naar de volgende generatie gaat heel eenvoudig. Laat ons per e-mail of brief weten dat je aandelen wilt overdragen. Wij bezorgen jou een formulier waarmee je ons de volledige naam, het adres, het rijksregisternummer en het e-mailadres van de begunstigde(n) kan doorgeven. Vervolgens zetten wij de aandelen over. Zo blijft jouw investering in goede handen.

Kan ik mijn aandelen in de coöperatie De Landgenoten aan de stichting nalaten?

Dat kan. Als aandeelhouder in de coöperatie van De Landgenoten kan je jouw aandelen ook nalaten aan de stichting. Neem contact op met ons, wij helpen je graag verder.

Wat gebeurt er bij overlijden van een coöperant?

Bij het overlijden van een coöperant kunnen de erfgenamen aanvragen om de aandelen uit te keren, de aandelen over te dragen aan één of meerdere aangeduide erfgenamen of om afstand te doen van de aandelen. In dat laatste geval wordt het kapitaal geschonken aan stichting De Landgenoten.

Wat zijn de risico's van mijn investering?

Al het aandelenkapitaal wordt in grond geïnvesteerd. Onze werking financieren we met een mix van huurinkomsten, dienstverlening, giften en projectsubsidies. Aangezien grond zijn waarde behoudt, verwachten we dat de waarde van je aandeel stabiel blijft. Onze boekhouding wordt gecontroleerd door twee controlerende vennoten, aangesteld door de Algemene Vergadering. Voor een volledige inschatting van de risico's raadpleeg je best het infodossier over onze aandelen en onze statuten. Als aandeelhouder heb je een stem in de Algemene Vergadering en kan je onze jaarlijkse boekhouding en ons jaarplan goed- of afkeuren.

Ben ik beschermd bij financiële verliezen? Is mijn privébezit gescheiden en niet opvorderbaar door de coöperatie?

Aandeelhouders van een coöperatie kunnen in geval het helemaal fout loopt, enkel hun initiële kapitaalinbreng verliezen. Dus als je een aandeel kocht voor 250 euro is dat het enige dat je kan verliezen.

Heb ik verplichtingen of extra kosten tijdens of na afloop van aandeelhouderschap?

Als aandeelhouders heb je geen bijkomende kosten. Je brengt een kapitaal in, ontvangt in ruil een aandeel en in geval van winst kan er jaarlijks een beperkt rendement worden uitgekeerd (max 6%). Als je een rendement ontvangt, moet je daar uiteraard wel belastingen op betalen, net zoals bij rente op je spaarboekje en dergelijke. Als je uittreedt als aandeelhouder dan ontvang je de waarde van het aandeel (op dat moment) terug. Als de CVSO verschillende jaren na elkaar verlies maakte en er was een afname van het eigen vermogen, dan kan het zijn dat je een lager bedrag terugkrijgt. Bij een CVSO (SO staat voor Sociaal Oogmerk) kan je maximaal het bedrag dat je inbracht terugkrijgen, m.a.w. je kan geen meerwaarde creëren op je aandeel. Uittreders van De Landgenoten ontvingen tijdens de afgelopen jaren steeds 250 euro voor hun aandeel. Lees ook: Hoe kan ik als aandeelhouder uittreden?

Wat als De Landgenoten de activiteiten zou stopzetten?

De Landgenoten is niet alleen een Coöperatieve Vennootschap, maar draagt statutair ook het Sociaal Oogmerk. Dit betekent dat bij stopzetting de activa alleen kunnen worden overgedragen aan organisaties met gelijkaardige doelstellingen. De grond blijft dus bewaard als biologische landbouwgrond.

Wat is het verschil tussen een A-aandeel en een B-aandeel?

Als je intekent op aandelen via deze website (of via het gedrukte intekenformulier dat je kan downloaden of opvragen), dan teken je in op een A-aandeel. Op een A-aandeel kan je intekenen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon. Wie kan intekenen op een A-aandeel? Een boer die grond van De Landgenoten bewerkt of wil bewerken, een eigenaar die zijn grond door De Landgenoten wil laten beheren, sympathisanten die de doelstellingen van De Landgenoten onderschrijven enzovoort.  B-aandelen zijn voorbehouden voor rechtspersonen met een visie en doel die nauw aansluiten bij die van De Landgenoten. Op B-aandelen kan je als rechtspersoon enkel intekenen mits goedkeuring van de Raad van Bestuur. B-aandeelhouders moeten de visie en missie van de coöperatie bewaken.

Doe een gift

Wat gebeurt er met het geld dat ik geschonken heb?

Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond en eventueel bijhorende gebouwen vrijkopen, betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden verlenen aan biologische landbouwbedrijven, lokale dynamieken rond deze boerderijen stimuleren… Met jouw gift lever je een essentiële bijdrage aan onze missie: ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen. Van elke 10 euro die je schenkt, gaat 9 euro naar de aankoop van landbouwgrond en 1 euro naar werkingskosten van De Landgenoten.

Ontvang ik een fiscaal attest voor mijn gift?

De stichting De Landgenoten wordt ondersteund door het Fonds Vrienden van De Landgenoten. Dit fonds is opgericht om het uitschrijven van fiscale attesten te vergemakkelijken. Het wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingsvermindering. Als particulier kan je met dit attest tot 45 procent van je gift recupereren via de aangifte van de personenbelasting. Je kan maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift. Als bedrijf kan je giften met een fiscaal attest aftrekken van je winst, tot een maximum van 5 procent van die winst. De grootte van de belastingsvermindering hangt af van het belastingstarief voor je bedrijf. Ook een vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan deze giften aftrekken van haar winst; voor een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting levert een fiscaal attest geen voordeel op. De fiscale attesten worden in februari van het volgend jaar bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. Je kan evenwel, wanneer het om een belangrijk bedrag gaat, ook vragen om onmiddellijk het attest te krijgen.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan. Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk... schenken of nalaten. Je kiest er best voor om je grond te schenken aan private stichting De Landgenoten (ondernemingsnummer BE0567777028). Bedenk dat wij op een schenking zelf schenkingsrechten moeten betalen. Vanaf 1 juli 2021 vallen die schenkingsrechten weg. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik De Landgenoten in mijn testament opnemen?

Dat kan. In een testament geef je aan wie de begunstigde(n) word(t)(en) van jouw nalatenschap. De uitvoering ervan vindt plaats na jouw overlijden. Je kan een testament laten opmaken door de notaris of zelf met de hand schrijven. Wil je De Landgenoten opnemen in je testament, dan kies je best voor private stichting De Landgenoten (ondernemingsnummer BE0567777028). Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Hoe kan ik het landbouwproject van mijn voorkeur steunen?

Je kan via het formulier op deze pagina je gift toewijzen aan een specifieke crowdfunding. Zo weet de landbouwer van jouw voorkeur hoeveel mensen zijn bedrijf ondersteunen. 

 

Vind je niet meteen jouw vraag terug?

Weet ons te vinden

Tijdens weekdagen kan je ons op kantoor bereiken.

De Landgenoten

Regine Beerplein 1/E305

2018 Antwerpen

contact@delandgenoten.be

+32 3 286 92 77