De Landgenoten wil landbouw verduurzamen en strijdt samen met meer dan 1.500 burgers voor een betere toegang tot grond voor biologische boeren in Vlaanderen.

Wil je onze bioboeren meer ruimte geven, ook als je er niet meer bent? Dan kan je overwegen om De Landgenoten op te nemen in je testament. Zo investeer je in de toekomst van gezonde landbouw die werkt in harmonie met de natuur. Nalaten aan De Landgenoten is een prachtig gebaar dat bijdraagt aan een beter klimaat en een duurzamere planeet voor de komende generaties.

 

Legaten voor het goede doel

Met een legaat kan je een persoon of een organisatie benoemen tot erfgenaam van (een deel van) je vermogen. Er zijn verschillende soorten legaten:

  • Met een “algemeen legaat” laat je het volledige beschikbare deel van je nalatenschap na aan één of meerdere personen of organisaties. (Reservataire erfgenamen hebben recht op het deel dat de wetgever voor hen gereserveerd heeft.)
  • Met een “legaat onder algemene Titel” laat je een stuk van het beschikbare deel na aan één of meerdere personen of organisaties. Bijvoorbeeld enkel de roerende goederen of een bepaald percentage van je nalatenschap.
  • Met een “bijzonder legaat” laat je een bepaald bedrag of een bepaald goed na aan een persoon of organisatie. Bijvoorbeeld een stuk grond, een woning, een juweel,…
     

Een legaat in je testament opnemen

Een legaat nalaten aan een persoon of organisatie, doe je via een testament. Je kan een notarieel, internationaal of eigenhandig testament opstellen. Wil je De Landgenoten als erfgenaam opnemen in je testament, dan zijn we jou heel dankbaar. Vermeld hoe dan ook “Private stichting De Landgenoten”: Regine Beerplein 1 E305, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer BE0567777028.

 

Wat kan je nalaten aan De Landgenoten?

Je kan in principe alles wat tot je vermogen behoort aan De Landgenoten nalaten: spaargeld, waardepapieren, bank- en effectenrekeningen, pensioenfondsen, kapitalen uit (levens)verzekeringscontracten, roerende goederen zoals juwelen en kunstwerken, vastgoed en uiteraard ook grond.

De uiteindelijke ambitie van De Landgenoten is echter om zoveel mogelijk grond te verwerven waarop bioboeren voorgoed voedsel kunnen telen voor de lokale gemeenschap. En dat terwijl ze hun percelen weer aantrekkelijk te maken voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én levensvormen in de bodem.

Hoewel eender welke schenking via nalatenschap stelt De Landgenoten in staat gronden aan te kopen en voorgoed veilig te stellen voor biologische landbouw, is het voor onze kleine organisatie niet zo evident om eender wat te aanvaarden als nalatenschap. We halen het meeste voordeel uit financiële middelen of grond van minstens 0,5 ha groot.

Nalatenschappen in de vorm van geld of grond stellen ons in staat om snel en eenvoudig onze activiteiten verder te ontplooien en te consolideren: ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen, burgers sensibiliseren, politici informeren over de problematiek van het behoud van landbouwgronden en de ontwikkeling van agro-ecologie…

 

Hulp nodig?

Een notaris kan je gratis advies geven over een legaat opnemen in je testament. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.