Onze missie

De Landgenoten stimuleert burgers, boeren en overheden om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed.

De Landgenoten brengt middelen van geëngageerde burgers bij elkaar om landbouwgrond ter beschikking te stellen aan startende en gevestigde bioboeren.

Zo wordt De Landgenoten, als lokaal verankerde beweging, een katalysator van duurzame landbouwprojecten in heel Vlaanderen. De Landgenoten verenigt rond elk project burgers in een levendig netwerk dat op en rond de boerderij werk maakt van een sociale, inclusieve en participatieve gemeenschap.

Zo ondersteunen we samen de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen, verzekeren we de continuïteit van landbouwbedrijven en beschermen we de opgebouwde bodemvruchtbaarheid ten behoeve van de volgende generatie boeren en van de hele maatschappij.

Samen met vele burgers, creëert De Landgenoten kansen voor boeren om te winnen aan veerkracht en stappen te zetten in de richting van meer ecologische, sociale en economische duurzaamheid. 

De Landgenoten wil vanuit haar visie de overheid stimuleren om via het beleid een kader te scheppen waarin gemeenschappelijk en ecologisch beheer van landbouwgrond gestimuleerd wordt.

Word Landgenoot

 

Onze visie

Voor De Landgenoten is de boer de spil van een duurzaam landbouw- en voedingssysteem. De manier waarop hij ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische verantwoordelijkheden weet te combineren in zijn bedrijfsvoering is cruciaal.

Landbouw moet ecologisch verantwoord zijn. De regelgeving voor biologische landbouwbedrijven beschouwt De Landgenoten als minimale normen. De Landgenoten stimuleert landbouwbedrijven tot een agro-ecologische bedrijfsvoering waarbij veerkracht, een gezond ecosysteem en bodemvruchtbaarheid centraal staan. Een agro-ecologische landbouw is noodzakelijk voor het produceren van gezonde voeding ten behoeve van de maatschappij.

Een landbouwbedrijf kan maar duurzaam zijn en blijven wanneer het economisch rendabel is. Daarom vindt De Landgenoten een correcte prijszetting voor landbouwproducten onontbeerlijk. Een correcte prijs vergoedt de boer immers ook voor de ecosysteemdiensten (vruchtbare bodem, biodiversiteit, bestuiving, waterbeheer) waarvan de hele maatschappij kan genieten dankzij de agro-ecologische aanpak van de boer. 

De steeds hogere grondprijzen zorgen voor een steeds hogere schuldenlast die niet in verhouding staat tot wat een landbouwbedrijf op de grond kan verdienen. Een overdraagbare eigendomsstructuur is daarom essentieel voor een duurzaam landbouwmodel met toekomst.  

Een boer zonder landbouwgrond staat machteloos. De huidige moeilijke en vaak onzekere toegang tot landbouwgrond vormt een groot obstakel voor boeren in het algemeen en voor agro-ecologische boeren in het bijzonder. Dit obstakel belemmert de boer zowel bij de opstart van een landbouwbedrijf als bij het verder verduurzamen van een bestaand bedrijf.

De Landgenoten beschouwt landbouwgrond als gemeengoed. De verantwoordelijkheid van het beheer van dit gemeengoed kan niet alleen op de schouders van de boer rusten. Een gezonde landbouwsector dient mee ondersteund te worden door geëngageerde burgers. Dat kunnen zij door de toegang tot landbouwgrond te helpen realiseren en waarborgen, en door landbouwgrond als gemeengoed samen te beheren. Dit vergt een transitie in de samenleving waarin De Landgenoten als burgerbeweging een stimulerende en trekkende rol wil opnemen.

Voor De Landgenoten heeft elk landbouwbedrijf ook een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een duurzaam landbouwbedrijf produceert voedzame producten, in de eerste plaats voor klanten in zijn regio. Ook educatie, integratie en sociaal werk hebben een plaats op een duurzaam landbouwbedrijf.