Investeren in duurzame landbouw

Vanaf dat je een aandeel koopt bij coöperatie De Landgenoten, ben je coöperant. Als coöperant ben je een klein stukje medebeheerder van de landbouwgronden die De Landgenoten koopt en ter beschikking stelt van bioboeren

Een aandeel heeft een nominale waarde van 250 euro. We vragen je om per aankoop een bijdrage van 10 euro extra te storten om de werkingskosten mee te dragen. Koop je 1 aandeel, dan betaal je dus 260 euro. Koop je er bijvoorbeeld 4, dan betaal je 1010 euro. Dat is 4 maal 250, plus de eenmalige werkingskost van 10 euro.

Tijdens het aankoopproces, kan je aandelen toewijzen aan een specifiek project. Zo weet de landbouwer van jouw voorkeur hoeveel mensen geïnvesteerd hebben in de grond voor zijn bedrijf. Aandelen met projectvoorkeur hebben statutair dezelfde kenmerken als aandelen zonder voorkeur. Ze worden allemaal geïnvesteerd in grondaankopen voor bioboeren.


Aandeelhouder worden of extra aandelen aankopen

Intekenen op aandelen van De Landgenoten cvso of aandelen bijkopen is eenvoudig. Het kan online kan via onderstaande knop:

Aandelen (bij)kopen

Wil je informatie over onze aandelen, neem dan het infodossier aandelen door:

Informatienota aandelen 2024

Zit je nog met vragen over aandelen kopen, bekijk dan de veelgestelde vragen.

Een aandeel cadeau doen of cadeau krijgen

Geef grond cadeau

Een stukje grond voor je broer, tante, kleinkind...? Eén aandeel ter waarde van 250 euro is goed voor 50 vierkante meter vruchtbare landbouwgrond voor bioboeren.

Koop een cadeau-aandeel

Ik kreeg een stukje grond

Met de unieke code op jouw cadeaubon kan je jouw aande(e)l(en) registreren. Na registratie ontvang je een officiële bevestiging van je aandeelhouderschap.

Registreer je cadeau-aandeel

De Landgenoten is een coöperatieve vennootschap erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC)

nrc erkenning

veelgestelde vragen over aandelen

Hoeveel kost een aandeel en hoeveel aandelen kan ik kopen?

Een aandeel heeft een nominale waarde van 250 euro. We vragen je om per aankoop 10 euro extra te storten om de werkingskosten mee te dragen. Ongeacht hoeveel aandelen je per keer aankoopt, deze kost bijdrage blijft gelijk. Denk je eraan om meerdere aandelen te kopen, dan kan je ze dus best tegelijk aankopen. Onder werkingskosten verstaan we kosten als de ontwikkeling van het aandeelhoudersregister, het loon van onze medewerkers, communicatiemateriaal, kantoorkosten...

Aangezien De Landgenoten een informatienota over haar aandelen verspreidt (en deze ook heeft neergelegd bij het controleorgaan FSMA), geldt er geen limiet op het aantal aandelen dat je kan aankopen per persoon.

Wat is het rendement van mijn aandeel?

We zien in ons financieel plan tijdens de eerste jaren na oprichting geen mogelijkheid om een dividend uit te keren. Financieel rendement voor jou als aandeelhouder wordt mogelijk wanneer de financiële situatie van de coöperatie dit toelaat. Daarover beslist de Algemene Vergadering. Een dividend zal maximaal 6% bedragen: dat geldt voor alle coöperaties die erkend zijn door de Nationale Raad van Coöperaties. Het belangrijkste rendement van jouw en onze aandelen zit in het realiseren van de doelstellingen van De Landgenoten. In het maatschappelijk rendement dus. We streven naar grond voor bioboeren, naar herstelde bodemvruchtbaarheid en naar een vruchtbare lokale economie.

Is een aandeel van De Landgenoten gelijk aan een abonnement of CSA-oogstaandeel?

Een grondaandeel dat je koopt bij De Landgenoten, mag je niet verwarren met de jaarbijdrage voor een groenteabonnement of het oogstaandeel dat je kan kopen bij een CSA-bedrijf. Een aandeel dat je koopt bij De Landgenoten, maakt jou tot een van de coöperanten van De Landgenoten die samen de grond aankopen waarop een bioboer werkt. Als coöperant ben je een klein stukje medebeheerder van de landbouwgronden die De Landgenoten koopt en ter beschikking stelt van bioboeren. Naast je aandeel bij De Landgenoten kan je ook een abonnement nemen bij een bioboer of een oogstaandeel kopen bij de CSA-boerderij. Het een staat los van het ander.

Kunnen minderjarigen ook aandeelhouder worden?

Er is geen leeftijdsbeperking om aandelen te kunnen kopen. Ook minderjarigen kunnen aandeelhouder worden. Het inschrijvingsdocument wordt in dat geval ingevuld door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Uiteraard geldt voor deze aandelen de wettelijke bescherming van minderjarigen, die beperkingen oplegt betreffende de beschikking over de tegoeden op naam van minderjarigen.

Kan ik aandelen doorgeven of verkopen aan anderen?

Aandelen zijn vrij overdraagbaar aan bestaande en nieuwe aandeelhouders. Je mag je aandeel verkopen tegen de prijs die je met de koper overeenkomt. Breng ons op de hoogte en bezorg ons de gegevens van de nieuwe aandeelhouder via contact@delandgenoten.be.

Hoe kan ik als aandeelhouder uittreden?

Uittreding kan op twee manieren: overdracht en terugname. In geen van beide gevallen zijn er uitstapkosten. Met overdracht bedoelen we dat je steeds je aandelen kan verkopen (= overdragen) aan andere of nieuwe aandeelhouders. Zie 'Kan ik aandelen doorgeven of verkopen aan anderen?'

Met terugname bedoelen we dat je uittreedt en het aandeel verdwijnt uit de coöperatie. Je kan een verzoek tot terugname van alle of een deel van je aandelen uit de coöperatie richten aan De Landgenoten cvso. Dit kan per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. In maart en april van het volgend boekjaar beslissen de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur of jouw verzoek positief kan beantwoord worden. Ze zullen hierbij onder meer rekening houden met de financiële toestand van De Landgenoten cvso. In geen geval kan er in de loop van hetzelfde boekjaar meer dan 5% van het geplaatste kapitaal teruggenomen worden. Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk drie maanden na goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Kan ik mijn aandelen van coöperatie De Landgenoten schenken aan de volgende generatie?

Overdracht van aandelen naar de volgende generatie gaat heel eenvoudig. Laat ons per e-mail of brief weten dat je aandelen wilt overdragen. Wij bezorgen jou een formulier waarmee je ons de volledige naam, het adres, het rijksregisternummer en het e-mailadres van de begunstigde(n) kan doorgeven. Vervolgens zetten wij de aandelen over. Zo blijft jouw investering in goede handen.

Kan ik mijn aandelen in de coöperatie De Landgenoten aan de stichting nalaten?

Dat kan. Als aandeelhouder in de coöperatie van De Landgenoten kan je jouw aandelen ook nalaten aan de stichting. Neem contact op met ons, wij helpen je graag verder.

Wat gebeurt er bij overlijden van een coöperant?

Bij het overlijden van een coöperant gaan de aandelen naar de erfgenamen. De erfgenamen kunnen vervolgens beslissen over de aandelen zoals eender welke coöperant. Ze kunnen de aandelen behouden, overdragen aan iemand anders of schenken aan de stichting. Ze kunnen er ook voor kiezen om uit te treden.

Wat zijn de risico's van mijn investering?

Al het aandelenkapitaal wordt in grond geïnvesteerd. Onze werking financieren we met een mix van huurinkomsten, dienstverlening, giften en projectsubsidies. Aangezien grond zijn waarde behoudt, verwachten we dat de waarde van je aandeel stabiel blijft. Onze boekhouding wordt gecontroleerd door twee controlerende vennoten, aangesteld door de Algemene Vergadering. Voor een volledige inschatting van de risico's raadpleeg je best het infodossier over onze aandelen en onze statuten. Als aandeelhouder heb je een stem in de Algemene Vergadering en kan je onze jaarlijkse boekhouding en ons jaarplan goed- of afkeuren.

Ben ik beschermd bij financiële verliezen? Is mijn privébezit gescheiden en niet opvorderbaar door de coöperatie?

Aandeelhouders van een coöperatie kunnen in geval het helemaal fout loopt, enkel hun initiële kapitaalinbreng verliezen. Dus als je een aandeel kocht voor 250 euro is dat het enige dat je kan verliezen.

Heb ik verplichtingen of extra kosten tijdens of na afloop van aandeelhouderschap?

Als aandeelhouders heb je geen bijkomende kosten. Je brengt kapitaal in, ontvangt in ruil een aandeel en in geval van winst kan je jaarlijks een beperkt rendement ontvangen indien de Algemene Vergadering daartoe beslist (max 6%). De Landgenoten is verplicht om in het geval van rendement, een % in te houden en door te storten aan de overheid (= roerende voorheffing).

Als je uittreedt als aandeelhouder dan ontvang je de waarde van het aandeel (op dat moment) terug. Als de CVSO verschillende jaren na elkaar verlies maakte en er was een afname van het eigen vermogen, dan kan het zijn dat je een lager bedrag terugkrijgt. Aangezien De Landgenoten het aandelengeld enkel gebruikt om gronden aan te kopen en gronden in principe waardevast zijn, is de kans hiertoe klein.

Bij een CVSO (SO staat voor Sociaal Oogmerk) kan je maximaal het bedrag dat je inbracht terugkrijgen, m.a.w. je kan geen hoger bedrag terugkrijgen.

Uittreders van De Landgenoten ontvingen tijdens de afgelopen jaren steeds 250 euro voor hun aandeel. Lees ook: Hoe kan ik als aandeelhouder uittreden?

Wat als De Landgenoten de activiteiten zou stopzetten?

De Landgenoten is niet alleen een Coöperatieve Vennootschap, maar draagt statutair ook het Sociaal Oogmerk. Dit betekent dat bij stopzetting de activa alleen kunnen worden overgedragen aan organisaties met gelijkaardige doelstellingen. De grond blijft dus bewaard als biologische landbouwgrond.

Wat is het verschil tussen een A-aandeel en een B-aandeel?

Als je intekent op aandelen via deze website (of via het gedrukte intekenformulier dat je kan downloaden of opvragen), dan teken je in op een A-aandeel. Op een A-aandeel kan je intekenen als natuurlijke persoon of als rechtspersoon. Wie kan intekenen op een A-aandeel? Een boer die grond van De Landgenoten bewerkt of wil bewerken, een eigenaar die zijn grond door De Landgenoten wil laten beheren, sympathisanten die de doelstellingen van De Landgenoten onderschrijven enzovoort.  B-aandelen zijn voorbehouden voor rechtspersonen met een visie en doel die nauw aansluiten bij die van De Landgenoten. Op B-aandelen kan je als rechtspersoon enkel intekenen mits goedkeuring van de Raad van Bestuur. B-aandeelhouders moeten de visie en missie van de coöperatie bewaken.

Hoe kan ik mijn aandelengeld ten goede laten komen aan De Landgenoten na mijn overlijden?

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat uw aandelengeld na uw overlijden ten goede komt aan De Landgenoten:

  1. Erfgenamen en aandelen: Uw aandelen kunnen worden geërfd door uw erfgenamen. Het is echter belangrijk om te weten dat zij erfbelasting moeten betalen over de geërfde aandelen. Daarnaast kunnen erfgenamen om uitbetaling van de aandelen vragen. Bij grote bedragen is directe uitbetaling niet altijd mogelijk vanwege verplichte boekhoudkundige procedures. Dit kan leiden tot spanningen, omdat erfgenamen mogelijk meteen moeten betalen maar de uitbetaling pas na een jaar of langer ontvangen.
     
  2. Overdracht bij leven: Een slimme optie kan zijn om uw aandelen al bij leven over te dragen aan uw erfgenamen, mits u zeker weet dat zij de missie van De Landgenoten steunen en niet snel zullen uittreden. Zo voorkomt u eventuele erfbelasting en zorgt u ervoor dat uw investering in goede handen blijft.

  3. Testament en aandelen: U kunt in uw testament vastleggen dat uw aandelen na uw overlijden toekomen aan De Landgenoten. Hiermee vermijdt u erfbelasting voor uw erfgenamen en zorgt u ervoor dat uw investering in De Landgenoten behouden blijft.

  4. Geld schenken: Een andere mogelijkheid is om geld te schenken aan De Landgenoten. Dit is vaak de meest voordelige transactie en zorgt ervoor dat uw bijdrage direct ten goede komt aan de stichting. Voor meer informatie hierover, zie de vraag Wat is beter: een aandeel of een gift?.

Door een van deze opties te kiezen, kunt u ervoor zorgen dat uw investering in De Landgenoten behouden blijft en de missie van de stichting ondersteund wordt, zelfs na uw overlijden.