1. Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de “win een zeiltrip” (hierna “de Wedstrijd” genoemd). Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Private Stichting De Landgenoten, met maatschappelijke zetel te Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0567 777 028 (hierna “de Organisator” genoemd).

2. De wedstrijd start op 13 oktober 2021 en eindigt op 10 december 2021 om 23u59. De organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.

3. Deelname aan de Wedstrijd is voorbehouden aan personen die voldoen aan volgende criteria:

De deelnemer deed een schenking van 100 euro of meer aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) in de periode van 13 oktober 2021 tot en met 10 december 2021 en vulde in diezelfde periode online het wedstrijdformulier in.

Een deelnemer kan per gift van minimaal 100 euro 1x deelnemen aan de Wedstrijd. Meerdere giften geven recht op meerdere deelnames. Een deelnemer kan echter maximum 1 prijs winnen met de Wedstrijd.

Alle natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering personeelsleden en bestuurders van de Organisator.

4. Om kans te maken op de aan de Wedstrijd verbonden prijs moet een deelnemer:

100 euro of meer schenken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) in de periode van 13 oktober 2021 tot en met 10 december 2021 en in dezelfde periode het wedstrijdformulier op www.delandgenoten.be/win invullen en daarbij zijn of haar persoonsgegevens achterlaten.

De deelnemer die de eerste vraag correct beantwoordt en die bij de schiftingsvraag zo dicht mogelijk bij het juiste antwoord zit, wordt aangeduid als winnaar.

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd per email op de hoogte gesteld.

5. De prijs die in het kader van de Wedstrijd kan gewonnen worden is:

1 daguitstap met de zeilboot voor 3 personen in 2022, met vertrek vanuit Oostende begeleid door Tom Troonbeeckx. De winnaar kan de prijs niet omruilen of inwisselen (voor geld).

6. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator.

7. De Organisator kan noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan deze Wedstrijd noch verantwoordelijk worden geacht voor een onsuccesvolle poging tot deelname aan de Wedstrijd (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending…).

8. De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:
• Naam
• Email-adres
• Postcode

9. Deelnemers aan de wedstrijd stemmen toe dat de Organisator hun persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerking gebeurt enkel om redenen die strikt noodzakelijk zijn voor het organiseren van de Wedstrijd. De verwerkte persoonsgegevens zullen na afloop van de prijsuitreiking vernietigd worden. Voor verdere info over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook hoe u uw rechten ter zake kan uitoefenen, verwijst de Organisator naar de privacyverklaring op www.delandgenoten/privacy

10. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. 11. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting verbindt de deelnemer er zich toe om eerst tot een minnelijke schikking te proberen komen. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.