Elke boer die op grond van De Landgenoten wil boeren, moet dat biologisch doen. De reden daarvoor is eenvoudig: gezonde ecologische voeding begint bij een gezonde bodem. Daarom moeten we de bodem koesteren en beschermen. Gelukkig kan biologische landbouw daarin een grote rol spelen. Zo vermijden we dat onze gronden dezelfde weg opgaan als vele uitgeputte gronden in Europa.
 

Te lang hebben we de bodem verwaarloosd. Dat blijkt uit een dramatisch rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) waarin staat dat ongeveer drie vierde van onze bodems in slechte staat verkeren. Naast betere regels omtrent duurzaam bodembeheer en gerichtere financiering om onze bodems te verbeteren, heb je ook boeren nodig die onze bodems de broodnodige zorg en aandacht geven die ze verdienen. 

En wie kan dat beter dan bioboeren? Zij beschouwen hun grond immers als het grootste kapitaal dat ze hebben. Het is een levend en complex ecosysteem dat hen helpt om een mooie productie te halen en om plagen en ziektes te voorkomen. 

Hoe draagt biologische landbouw juist zorg voor de bodem?

 

landbouwpraktijken DOEN ERTOE

Traditionele landbouwpraktijken – zoals overmatig of diep ploegen, blootstelling van blote bodems aan direct zonlicht en het gebruik van chemisch-synthetische gewasbescherming – kunnen leiden tot erosie, verlies van essentiële voedingsstoffen en verstoring van het bodemleven. Biolandbouw hanteert daarentegen technieken die dit risico minimaliseren, zoals minimale grondbewerking, toevoegen van compost, het telen van groenbemesters en het inzetten op teeltrotatie. Onkruid wordt in bio nooit met gewasbeschermingsmiddelen bestreden, maar enkel mechanisch door te wieden en slim te planten. 

Ook het gebruik van kunstmest en overbemesting heeft schadelijke gevolgen voor de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Biolandbouw vertrouwt op stalmest en compost. Bovendien is biologische veehouderij altijd grondgebonden. Dat betekent dat het aantal dieren dat een bioboer mag houden, in verhouding staat tot de grond die hij ter beschikking heeft. Dat heet een grondgebonden veehouderij. Ze vermijdt overbemesting. Wist je trouwens dat mest van de koe de beste mest voor de bodem is, dankzij het microbieel leven dat erin zit?

 

bodemleven

biobodem YK

Organische bemesting zoals stalmest en compost verbetert trouwens niet enkel het bodemleven – waaronder wormen, schimmels en bacteriën – het breekt ook organisch materiaal af tot humus, die water en voedingsstoffen vasthoudt en bescherming biedt tegen plagen en ziekten. Naast meer bodemleven zorgt organische mest ook voor minder erosie, betere waterdoorlaatbaarheid en hogere landbouwopbrengsten. Biologische landbouw verbetert zo het bodemleven en draagt bij aan het vastleggen van koolstof in de bodem. Dat is cruciaal voor het aanpakken van de klimaatverandering en het aanpassen aan de gevolgen ervan.

Niet te vergeten: biolandbouw bevordert de biodiversiteit, zowel boven- als ondergronds. Die grote variatie aan planten, dieren en bacteriën maakt een ecosysteem gezonder en veerkrachtiger. Want in de natuur werken alle organismes, elk met hun talenten, samen. Een ecosysteem dat dicht bij de natuur aanleunt, is beter voorbereid op en bestand tegen schokken. 

 

Europa (niet) achterna

Omdat De Landgenoten niet wil dat haar gronden dezelfde weg opgaan als de vele uitgeputte gronden in Europa, kiezen wij resoluut voor ecologisch verantwoorde landbouw die de bodem voedt en herstelt in plaats van uitput. 

We moedigen boeren aan om veerkrachtige ecosystemen te creëren die niet alleen gezond voedsel produceren, maar ook de bodem verbeteren en beschermen. Dit is een investering in de toekomst van de landbouw en het milieu. En in alle mensen die dagelijks van deze gronden mogen eten!

Ontdek hier al onze gronden waar onze boeren dagelijks aan de bodemgezondheid en -vruchtbaarheid werken. Lees hier meer over biologische landbouw.