Graag brengen we lokale besturen op de hoogte van de oproep strategische projecten van het departement Omgeving.

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

De oproep is gericht aan publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. Er is de mogelijkheid projecten voor te stellen die de landbouw- en landschapsfuncties van de open ruimte herwaarderen in een samenwerking rond voedselvoorziening. Het voedsellandschap-concept kan geïntegreerd worden in de projectenvoorstellen, een unieke kans om open ruimte te vrijwaren voor landbouw en landschap. Het verslag van het FORUM Voedsel+Land+Schap (Open Ruimte dag XL op 3 maart) kan reeds enige inspiratie bieden voor het concept en de doelstellingen van het in te dienen project.

Je leest er meer over hier: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten/Oproep/Twaalfde-oproep-2020

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 juli 2020. Als u hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met strategische.projecten@vlaanderen.be.

Zoek je een partner om ecologische landbouw lokaal te verankeren? Neem contact op met Annelies via annelies@delandgenoten.be.