Het recent gepubliceerde klimaatrapport van het IPCC windt er geen doekjes om: klimaatverandering is een feit. Wat we de volgende jaren ook doen, tegen het midden van deze eeuw zal het op aarde 1,5°C warmer zijn. En dat is slecht nieuws voor onze planeet. Het rapport roept dus op om nu in te grijpen en de verdere opwarming te beperken.

Landbouw en klimaat

De sectoren die wereldwijd de meeste broeikasgassen uitstoten zijn energie, industrie, transport, gebouwen en landbouw. Landbouw heeft dus een belangrijke invloed op de klimaatopwarming. Landbouw is tegelijkertijd een van de sectoren die de gevolgen van de opwarming het sterkst zal voelen, omdat het erg afhankelijk is van klimatologische omstandigheden.

Aangezien we landbouw nodig hebben om de wereld te voeden, moeten landbouwers de uitstoot van broeikasgassen verminderen en zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Herstellende landbouw (zoals biologische landbouw) kan daarbij een positieve rol spelen. Landbouw die ecologisch verloopt, vormt een buffer tegen de klimaatverandering op verschillende manieren:

1/ Biologische landbouw stoot minder broeikasgassen uit

Een bioboer gebruikt geen kunstmest. Hij of zij houdt de bodem gezond en vruchtbaar met stalmest, compost en slimme landbouwpraktijken. De biologische landbouw is dus niet medeverantwoordelijk van de uitstoot van distikstofoxide (lachgas), dat ontstaat bij de productie van kunstmeststoffen. Kunstmest is trouwens sowieso geen milieu- of klimaatvriendelijk product. Het wordt gemaakt van fossiele brandstoffen en vereist veel energie.

2/ Biologische landbouw slaat meer koolstof op

Koolstofvastlegging is een proces waarin COuit de atmosfeer wordt opgenomen door bomen, planten en gewassen en opgeslagen als koolstof in biomassa (bodem, boomstammen, takken, bladeren en wortels). De bodem is de grootste koolstofvoorraad op onze planeet die we kunnen beheren. Bioboeren houden in hun bodem in de eerste plaats gezond. Een gezonde bodem met een goede bodemstructuur houdt koolstof beter vast en levert een bijdrage aan de vermindering van de totale hoeveelheid van broeikasgassen in de atmosfeer. Daarom spreekt men van herstellende landbouw.

3/ De biologische landbouw zet in op een grote biodiversiteit

Biologische landbouw streeft naar een grote variëteit aan (robuuste) rassen en soorten. Deze genetische diversiteit zorgt ervoor dat een grotere variëteit aan eigenschappen van fauna en flora bewaard blijven. De grotere genetische diversiteit in bio laat toe makkelijker in te spelen op toekomstige plagen.

Ook de bodemdiversiteit staat centraal in de biologische landbouw. Deze versterkt het ecosysteem waarin de boer werkt en draagt bij tot een grotere veerkracht, zowel ten aanzien van plagen als van droogte en overmatige neerslag.

Samen de impact van landbouw op het milieu en het klimaat beperken

Bioboeren zijn de hoeders van onze bodem, onze biodiversiteit en ons klimaat. Daarom wil De Landgenoten het aandeel biologische landbouwers in Vlaanderen optrekken. Dat vereist innovatie, investeringen én beschikbare landbouwgrond. Coöperatie en Stichting De Landgenoten koopt landbouwgrond om te verhuren aan bioboeren, voor eeuwig en altijd.

Wil je ook investeren in biolandbouw en de bioboeren die veerkrachtige bodems onderhouden en de CO-uitstoot tot een minimum te beperken? Bekijk hier welke bioboeren nog steun zoeken voor de aankoop van landbouwgrond.