Visie & missie

Voor De Landgenoten is de boer de spil van een duurzaam landbouw- en voedingssysteem. De manier waarop hij ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische verantwoordelijkheden weet te combineren in zijn bedrijfsvoering is cruciaal.

Landbouw moet ecologisch verantwoord zijn. De regelgeving voor biologische landbouwbedrijven beschouwt De Landgenoten als minimale normen. De Landgenoten stimuleert landbouwbedrijven tot een agro-ecologische bedrijfsvoering waarbij veerkracht, een gezond ecosysteem en bodemvruchtbaarheid centraal staan en die verder reikt dan louter de landbouwproductie. Een agro-ecologische landbouw is noodzakelijk voor het produceren van gezonde voeding.

Voor De Landgenoten heeft elk landbouwbedrijf ook een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een duurzaam landbouwbedrijf produceert voedzame producten voor  klanten in zijn regio. Ook educatie, integratie en sociaal werk kunnen een plaats hebben op een duurzaam landbouwbedrijf.

Een landbouwbedrijf kan maar duurzaam zijn en blijven wanneer het economisch rendabel is. Daarom vindt De Landgenoten een correcte prijszetting voor landbouwproducten onontbeerlijk. Ook een overdraagbare eigendomsstructuur, zonder onmogelijke schuldenlast, is essentieel.

De Landgenoten beschouwt landbouwgrond als gemeengoed. De verantwoordelijkheid van het beheer van dit gemeengoed kan niet alleen op de schouders van de boer rusten. Een gezonde landbouwsector dient mee ondersteund te worden door geëngageerde burgers. Dat kunnen zij door landbouwgrond als gemeengoed samen te beheren en door de boer te vergoeden voor de ecosysteemdiensten (o.a. gezonde voeding, vruchtbare bodem, biodiversiteit, bestuiving) waarvan zij kunnen genieten dankzij zijn agro-ecologische aanpak. 

De overheid hoort via haar beleid een kader te scheppen waarin gemeenschappelijk en ecologisch beheer van landbouwgrond gestimuleerd wordt.

ONZE MISSIE

De Landgenoten stimuleert burgers, boeren en overheden om samen landbouwgrond duurzaam te beheren als gemeengoed. Het brengt de middelen van geëngageerde burgers bij elkaar om landbouwgrond ter beschikking te stellen aan startende en gevestigde bioboeren. 

De Landgenoten ondersteunt zo de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen, verzekert de continuïteit van landbouwbedrijven en beschermt de opgebouwde bodemvruchtbaarheid ten behoeve van de volgende generatie boeren en van de hele maatschappij.

De Landgenoten creëert kansen voor boeren om te winnen aan veerkracht en stappen te zetten in de richting van meer ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

ONZE STRATEGIE

De Landgenoten stimuleert de inbedding van een boerderij in het lokale sociale weefsel en in een duurzame lokale economie.

De Landgenoten opereert als coöperatie en als stichting. De coöperatie engageert burgers via aandelen. De stichting doet beroep op schenkingen.

De Landgenoten voedt het maatschappelijk debat over verschillende aspecten van landbouwgrond, zoals eigendomsvormen, speculatie, regionale voedselvoorziening en bodemvruchtbaarheid.

Om haar missie te realiseren zorgt De Landgenoten voor zichzelf voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.